KTV Promocja Edukacji Przedszkolnej

Strona internetowa projektu „Promocja Edukacji Przedszkolnej”

O projekcie

Działania podjęte w ramach projektu „Promocja Edukacji Przedszkolnej” mają na celu tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez podniesienie świadomości mieszkańców małych miejscowości z powiatu kraśnickiego na temat wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój i przyszłość dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Według danych Urzędu Statystycznego za rok 2007 na ponad 82 tys. dzieci w wieku przedszkolnym edukację przedszkolną w województwie lubelskim pobiera zaledwie 31 tys. z nich, co stanowi 37,19%. Wynika to z małej liczby funkcjonujących przedszkoli.

Częstą przyczyną małej liczby przedszkoli jest brak świadomości mieszkańców co do wagi edukacji przedszkolnej w prawidłowym wczesnym rozwoju dziecka.

Badania pokazują, że przedszkola postrzegane są przez Jednostki Samorządu Terytorialnego i rodziców przede wszystkim jako instytucje opiekuńcze świadczące usługi dla pracujących rodziców. W związku z tym w gminach wiejskich, w których kobiety nie pracują nie widzi się potrzeby prowadzenia przedszkoli.

Wg danych GUS z 2007r. na terenie powiatu kraśnickiego funkcjonuje 61 placówek przedszkolnych (w tym 18 przedszkoli), do których uczęszcza 1435 z pośród 2026 dzieci w wieku 3-5 lat, z czego wynika, że aż 30% dzieci nie korzysta z edukacji przedszkolnej.

Jedną z ważniejszych przyczyn niskiego stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej są także ograniczone możliwości finansowe samorządowców, co przekłada się na niską liczbę przedszkoli publicznych (w powiecie kraśnickim funkcjonuje zaledwie 18 przedszkoli). Istnieją gminy w powiecie, w których nie funkcjonuje żadna forma edukacji przedszkolnej np. w gminie Szastarka. Przyczynia się do tego m.in. brak wiedzy i umiejętności odnośnie pozyskania środków funduszy strukturalnych UE na utworzenie i funkcjonowanie przedszkoli lub innych form edukacji przedszkolnej.

Pedagodzy twierdzą, że istnieje wyraźny związek między edukacją przedszkolną, osiągnięciami szkolnymi dzieci i ich zachowaniami społecznymi. Wiadomo, że w grupie dzieci z niekorzystnych środowisk, które uczęszczały do przedszkoli, zanotowano znacznie wyższy poziom osiągnięć niż wśród tych, które nie objęte były edukacją przedszkolną. Natomiast u dzieci pochodzących z rodzin, gdzie umożliwiano podejmowanie twórczych działań, te długoterminowe efekty edukacyjne nie są tak dostrzegalne, co dowodzi, że wszystkie wysiłki w celu wyrównywania szans mają sens wtedy, gdy podejmowane są w najwcześniejszych latach rozwoju dziecka, czyli w wieku 2 – 6 lat.

Edukacja przedszkolna odgrywa bardzo ważną rolę w procesie socjalizacyjnym dziecka oraz ma szczególne znaczenie w niwelowaniu różnic społecznych i rozwojowych dzieci pochodzących z gorzej sytuowanych grup społecznych, w szczególności z terenów wiejskich. Obudzenie rozwoju umysłowego we wczesnym okresie życia dziecka przyczynia się do znacznego wzrostu możliwości intelektualnych. Doświadczenia i zachowania z wczesnego dzieciństwa mają tendencję do utrwalania się. Potencjał dzieciństwa jest ogromny, należy go tylko dobrze wykorzystać pamiętając, że we współczesnym świecie zmienia się i poszerza codzienna przestrzeń życia dziecka, zmienia się charakter i rodzaj kontaktów dziecka (poznawczych, kulturowych, społecznych), pojawiają się nowe źródła dziecięcych doświadczeń, przeżyć, zachowań o bardzo zróżnicowanym charakterze.

Tymczasem przeprowadzone badania wskazują, że świadomość rodziców, co do konieczności wspierania wczesnego rozwoju dziecka jest bardzo niska (tylko około 22% ankietowanych rodziców umiało wskazać pozytywne skutki wczesnej edukacji).


O projekcie | Aktualności | Galeria | Porady ekspertów | Opinie | Linki | Kontakt |


2009-2019 © Telewizja Kraśnik Sp.j. • design by: FREE DOTS DESIGNGEDI